Monday, August 20, 2012

ஹைக்கூ

இறந்தது மனிதன்
என்னை புதைப்பது எதற்கு???
குமுறியது சவ பெட்டி...

No comments:

Post a Comment

1008 லிங்கம்

1 அகர லிங்கம் 2 அக லிங்கம் 3 அகண்ட லிங்கம் 4 அகதி லிங்கம் 5 அகத்திய லிங்கம் 6 அகழ் லிங்கம் 7 அகில லிங்கம் 8 அகிம்சை லிங்கம் 9 அக்னி ...